Tái ông thất mã, an tri họa phúc - Truyện hay cho bé